به اطلاع می رساند کلیه دامنه های مشتریان گرامی از شرکت ریسلو به پنل شرکت ژوکر که یک شرکت آلمانی می باشد منتقل گردید
با توجه به اینکه این شرکت طبق تعهدات خود هیچ گونه تحریم و محدودیتی خارج از قرار داد منعقده نداشته و هیچ تحریمی بر این قرارداد اعمال نخواهد شد


Saturday, August 5, 2017

« برگشت